Tietosuojaseloste

Urheksen tietosuojaseloste koskee sinua niissä tapauksissa, kun vierailet Urheksen verkkosivuilla tai vastaat Urheksen kyselyihin. Lukiessasi tätä, voit olla varma, että olemme ehtineet kerätä sinusta ja käyttämästäsi laitteesta yhtä jos toista tietoa. Tutustu alla, mitä kaikkea olemme sinusta jo keränneet ja miksi teemme sitä.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§, 14§ & 24§
Laatimispäivä 19.5.2017
Täyttää 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatimukset.

Rekisterinpitäjä
Urhes liikuntasuunnittelu Oy
y-tunnus: 2702090-9
Sinikalliontie 4, 02630 Espoo
+358 50 492 4143 | info@urhes.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anton Ahonen
Sinikalliontie 4, 02630 Espoo
+358 50 492 4143 | ahonen@urhes.fi

Rekisterin nimi
Urheksen liikuntakäyttäytymisen tutkimusrekisteri
Seurantatutkimus alkaen 19.5.2017

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään tilastollisiin, tieteellisiin sekä historiallisiin tutkimus- ja selvitystarkoituksiin. Tutkimus- ja selvitystarkoitukset ovat pääasiallisesti liikunta- ja yhteiskuntatieteellisiä.

Rekisterissä olevia sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita käytetään yhteydenpitoon sellaisten vastaajien kanssa, jotka ovat nimenomaisesti antaneet luvan siihen.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot (sukupuoli, ikä ja sosiodemografiset tiedot)
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Postinumeroalue
Pituus ja paino
Liikunnan harrastamista vaikeuttavat vammat ja sairaudet (terveystiedot)Liikuntakäyttäytyminen
Työmatkakäyttäytyminen
Liikuntaa rajoittavat henkilökohtaiset ja ulkoiset tekijät

Evästeet
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Sivustot tallentavat kävijöistä seuraavat tiedot:

  • IP-osoite
  • Käyttöjärjestelmä
  • Selaimen tyyppi
  • Sivustolle ohjannut verkko-osoite
  • Sivustolla vietetty aika

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.”

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan vastaajan suostumukselta vastaajalta itseltään. Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä.

Henkilötietojen pseudonymisointi
Rekisterissä olevat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat pseudonyymejä suhteessa muihin rekisterissä oleviin tietoihin. Sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita säilytetään erillään rekisterin muista tiedoista. Tiedot ovat yhdistettävissä ainoastaan erillisen numerotunnisteen avulla.

Pseudonymisoimisella tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Poikkeustapauksissa rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ilman tunnistetietoja akateemiseen tutkimuskäyttöön suomalaisille korkeakouluille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta sähköpostiosoitteita, joita käsitellään asiakkuudenhallintajärjestelmässä (Agile CRM). Asiakkuudenhallintajärjestelmän palvelimet voivat olla myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin kaikki tiedot ovat salassapidettäviä.

Rekisterin tietojen keräämisessä käytettävä sähköinen yhteys on salattu (SSL-suojattu)

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Manuaalinen aineisto: paperiset kyselylomakkeet säilytetään jatkuvasti lukitussa tilassa, jonka kulkuoikeudet ovat rajatut. Manuaalinen aineisto hävitetään välittömästi, kun sen tietosisältö on siirretty sähköiseen muotoon.

ATK:lla käsiteltävät tiedot vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tarkaskusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla seuraaviin osoitteisiin:

info@urhes.fi

Urhes liikuntasuunnittelu Oy
Sinikalliontie 4
02630 Espoo

Oikeus tulla unohdetuksi
Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista.

Poistamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla seuraaviin osoitteisiin.

info@urhes.fi

Urhes liikuntasuunnittelu Oy
Sinikalliontie 4
02630 Espoo