PORVOON KAUPUNKI

Suomen laajin kunnallisen liikuntatoimen selvityshanke.

Porvoossa toteutettiin viime vuosikymmenten laajin liikuntapalveluiden selvityshanke vuonna 2018. Hankkeessa kerättiin tietoa laajasti eri väestöryhmiltä ja omat raportinsa tehtiin varhaiskasvatusikäisten, koululaisten, täysi-ikäisten ja urheiluseurojen kyselyistä. Näiden lisäksi tietoa kerättiin myös haastatteluin.

Hankkeen lopputulokseni tehtiin oheinen toimenpide-ehdotusasiakirja Porvoon liikuntapalveluiden kehittämiseksi 2020-luvulla

KOUVOLAN KAUPUNKI

Liikuntatoimen tiedonhankinta ratkaisupalveluna ja monipuolisilla välineillä

Kouvola oli ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka otti käyttöön kattavan ja säännönmukaisen tiedonhankinnan asukkaiden liikuntakäyttäytymisestä ja tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin. Toteutamme Kouvossa vuosina 2017-2019 kaikkia väestöryhmiä kattavaa tiedonhankintaa sekä selvitämme liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä kaupungissa.

Kouvolassa aloitimme akateemisen tutkimuksen tasoisella otannalla selvittämään täysi-ikäisten liikuntakäyttäytymistä. Välineinä olivat perinteisen postikyselyn ja sähköisen kyselyn yhdistelmä. Tulevina vuosina toteutetaan erilliset tiedonhankinnat varhaisikäisten ja kouluikäisten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaseurojen toimintaedellytyksistä.

UUSIKAUPUNKI

Perinteinen asukaskysely ja laadukas raportointi avaimet käteen -palveluna.

Uudessakaupungissa selvitettiin täysi-ikäisten asukkaiden liikuntakäyttäytymistä sähköisellä kyselyllä. Kysely toteutettiin Urheksen omalla kyselyalustalla, joka näyttää siistiltä ja asukkaiden on helppo käyttää sitä kaikissa laitteissa älypuhelimesta tietokoneeseen.

Selvityksen tulokset raportoitiin kirjallisesti sekä mielenkiintoisimmista tuloksista tehtiin näyttävä PowerPoint-esitys kuvaajineen.

 

VIHDIN KUNTA

Matalankynnyksen selvitykset liikuntaseurojen toiminnasta sekä asukaskyset osana 100 kuntaa -missiota.

Vihdin järjestökysely toteutettiin osana Urheksen 100 kuntaa –missiota, jonka tarkoitus oli tuottaa
kunnille tietoa niiden liikuntakulttuurista: eri väestöryhmien liikkumisesta ja seurojen toiminnasta. Vihdin järjestökyselyssä selvitettiin seurojen taloutta, toimintaedellytyksiä, tyytyväisyyttä ja odotuksia kunnan liikuntatoimea kohtaan sekä yhteistyömahdollisuuksia.

Asukaskyselyllä kerättiin tietoa yli 18-vuotiaiden vihtiläisten liikuntatottumuksista, liikkumista rajoittavista tekijöistä ja liikuntapaikkojen käytöstä. Lisäksi kartoitettiin tyytyväisyyttä ja toiveita kunnan liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä liikuntapaikkoihin ja nuorisotiloihin.

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

Ensimmäinen pilottihanke täyden palvelun liikuntasuunnittelusta

Pieksämäellä toteutettiin puolen vuoden aikana kattava tiedonhankinta asukkaiden liikuntatottumuksista, seurojen toimintaedellytyksistä ja eri väestöryhmien tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin.

Tiedonhankinnassa hyödynnettiin kyselytutkimuksia ja haastatteluita, joilla muodostettiin kuva eri väestöryhmien liikuntaedellytyksistä ja tärkeimmistä kehityskohteista.

Kaupunki sai kattavan raportoinnin ja toimenpide-ehdotukset tulevaisuuden haasteiden varalle.