PORVOON KAUPUNKI

Suomen laajin kunnallisen liikuntatoimen selvityshanke.

Porvoossa toteutettiin viime vuosikymmenten laajin liikuntapalveluiden selvityshanke vuonna 2018. Hankkeessa kerättiin tietoa laajasti eri väestöryhmiltä ja omat raportinsa tehtiin varhaiskasvatusikäisten, koululaisten, täysi-ikäisten ja urheiluseurojen kyselyistä. Näiden lisäksi tietoa kerättiin myös haastatteluin.

Hankkeen lopputulokseni tehtiin oheinen toimenpide-ehdotusasiakirja Porvoon liikuntapalveluiden kehittämiseksi 2020-luvulla.

Tutustu toimenpide-ehdotuksiin ja täysi-ikäisten liikuntaselvitykseen klikkaamalla kuvaa. Hankkeen muihin raportteihin pääset tutustumaan täällä.

 

KOUVOLAN KAUPUNKI

Liikuntatoimen tiedonhankinta ratkaisupalveluna ja monipuolisilla välineillä

Kouvola oli ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka otti käyttöön kattavan ja säännönmukaisen tiedonhankinnan asukkaiden liikuntakäyttäytymisestä ja tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin. Toteutamme Kouvossa vuosina 2017-2019 kaikkia väestöryhmiä kattavaa tiedonhankintaa sekä selvitämme liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä kaupungissa. 

Kouvolassa aloitimme akateemisen tutkimuksen tasoisella otannalla selvittämään täysi-ikäisten liikuntakäyttäytymistä. Välineinä olivat perinteisen postikyselyn ja sähköisen kyselyn yhdistelmä. Tulevina vuosina toteutetaan erilliset tiedonhankinnat varhaisikäisten ja kouluikäisten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaseurojen toimintaedellytyksistä. 

Tutustu raportteihin tarkemmin klikkaamalla kuvaa.

 

UUSIKAUPUNKI

Perinteinen asukaskysely ja laadukas raportointi avaimet käteen -palveluna.

Uudessakaupungissa selvitettiin täysi-ikäisten asukkaiden liikuntakäyttäytymistä sähköisellä kyselyllä. Kysely toteutettiin Urheksen omalla kyselyalustalla, joka näyttää siistiltä ja asukkaiden on helppo käyttää sitä kaikissa laitteissa älypuhelimesta tietokoneeseen.

Selvityksen tulokset raportoitiin kirjallisesti sekä mielenkiintoisimmista tuloksista tehtiin näyttävä PowerPoint-esitys kuvaajineen.

Tutustu lopputuloksiin klikkaamalla kuvaa.

 

VIHDIN KUNTA

Matalankynnyksen selvitykset liikuntaseurojen toiminnasta sekä asukaskyset osana 100 kuntaa -missiota.

Vihdin järjestökysely toteutettiin osana Urheksen 100 kuntaa –missiota, jonka tarkoitus oli tuottaa
kunnille tietoa niiden liikuntakulttuurista: eri väestöryhmien liikkumisesta ja seurojen toiminnasta. Vihdin järjestökyselyssä selvitettiin seurojen taloutta, toimintaedellytyksiä, tyytyväisyyttä ja odotuksia kunnan liikuntatoimea kohtaan sekä yhteistyömahdollisuuksia.

Asukaskyselyllä kerättiin tietoa yli 18-vuotiaiden vihtiläisten liikuntatottumuksista, liikkumista rajoittavista tekijöistä ja liikuntapaikkojen käytöstä. Lisäksi kartoitettiin tyytyväisyyttä ja toiveita kunnan liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä liikuntapaikkoihin ja nuorisotiloihin.

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

Ensimmäinen pilottihanke täyden palvelun liikuntasuunnittelusta

Pieksämäellä toteutettiin puolen vuoden aikana kattava tiedonhankinta asukkaiden liikuntatottumuksista, seurojen toimintaedellytyksistä ja eri väestöryhmien tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin.

Tiedonhankinnassa hyödynnettiin kyselytutkimuksia ja haastatteluita, joilla muodostettiin kuva eri väestöryhmien liikuntaedellytyksistä ja tärkeimmistä kehityskohteista.

Kaupunki sai kattavan raportoinnin ja toimenpide-ehdotukset tulevaisuuden haasteiden varalle.

Tutustu raportteihin tarkemmin klikkaamalla raportin kuvaa.

 

100 KUNTAA -MISSIO

Urheksen kehitysprojekti pienten kuntien tiedonhankinnan parantamiseksi, joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

100 kuntaa -missio toteutettiin pro bono -työnä osana Suomen satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Sata kuntaa sai käyttöönsä neljälle eri väestöryhmälle ja liikuntaseuroille suunnatun kyselytyökalun.

Toteutimme valtakunnallisen tiedotuksen missiosta ja kehitimme helppokäyttöisen verkkosivun kyselyiden käyttöönottoa varten. Vuoden 2018 loppuun mennessä missioon on liittyi 20 kuntaa ympäri Suomea. 

Mission suosion ja Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi mission kestoa jatkettiin vuoden 2018 loppuun asti. 

Katso oheinen mission markkinointivideo.

 

VALO RY

Jämsän liikuntapaikkasuunnitelman tilastolliset analyysit ja haastattelut

Valo ry. toteutti Jämsän kaupungille liikuntapaikkasuunnitelman, jossa Urhes hoiti asukkaiden liikuntakyselyn, yhdistyskyselyn ja koululaiskyselyn tilastolliset analyysit. Lisäksi lähiliikuntaolosuhteista tehtiin päiväkoti- ja koulupihakohtaiset kohdekortit.

Analyysin kohteena oli yhteensä 900 jämsäläisen vastaukset kaupungin liikuntapaikkoihin liittyen.

Tiedonhankinta sisälsi myös Urheksen toteuttamat virkamiesten haastattelut, joilla syvennettiin kyselyillä hankittua informaatiota kaupungin tilanteesta.

 

STADI LUKUINA

Omakutoinen kokeilumme datan merkityksellistämisestä

Suomen liikuntatointen talousinformaation hyödyntäminen tuotti infograafit pääkaupunkiseudun liikuntapalveluiden taloudellisesta kehityksestä. Tätä ei ole kukaan tilannut, mutta se on olemassa ja olemme valmiit tekemään vastaavan uudelleen.

urhes.fi/stadi-lukuina

 

VALO RY

Lähiliikuntaolosuhdeselvityksien tiedonhankinnan tilastollinen analyysi Naantaliin ja Lietoon.

Toteutimme Valolle asukaskyselyiden, koululaiskyselyiden ja lähiliikuntapaikkaselvityksien tilastolliset analyysit. Varsinaisten raporttien lisäksi käytimme lähiliikuntapaikkojen osalta kohdekohtaisiin tuloksiin perustuvia kohdekortteja. Asiakas säästyi manuaaliselta ja aikaa vievältä työltä.

Asiakas toimitti omasta kyselystään saadun datan, jonka analysoimme ja raportoimme asiakkaan haluamassa muodossa ja aikataulussa. Kyselyaineisto analysoitiin tilastollisesti SPSS:llä. 

Tuloksena asiakkaan toiveen mukainen ja esittelyvalmis raporttipaketti.