KOUVOLAN KAUPUNKI

Liikuntatoimen tiedonhankinta ratkaisupalveluna ja monipuolisilla välineillä

Kouvola oli ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka otti käyttöön kattavan ja säännönmukaisen tiedonhankinnan asukkaiden liikuntakäyttäytymisestä ja tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin. Toteutamme Kouvossa vuosina 2017-2019 kaikkia väestöryhmiä kattavaa tiedonhankintaa sekä selvitämme liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä kaupungissa. 

Kouvolassa aloitimme akateemisen tutkimuksen tasoisella otannalla selvittämään täysi-ikäisten liikuntakäyttäytymistä. Välineinä olivat perinteisen postikyselyn ja sähköisen kyselyn yhdistelmä. Tulevina vuosina toteutetaan erilliset tiedonhankinnat varhaisikäisten ja kouluikäisten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaseurojen toimintaedellytyksistä. 

Tutustu raporttiin tarkemmin klikkaamalla kuvaa.

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

Ensimmäinen pilottihanke täyden palvelun liikuntasuunnittelusta

Pieksämäellä toteutettiin puolen vuoden aikana kattava tiedonhankinta asukkaiden liikuntatottumuksista, seurojen toimintaedellytyksistä ja eri väestöryhmien tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin.

Tiedonhankinnassa hyödynnettiin kyselytutkimuksia ja haastatteluita, joilla muodostettiin kuva eri väestöryhmien liikuntaedellytyksistä ja tärkeimmistä kehityskohteista.

Kaupunki sai kattavan raportoinnin ja toimenpide-ehdotukset tulevaisuuden haasteiden varalle.

Tutustu raportteihin tarkemmin klikkaamalla raportin kuvaa tai käy projektin omilla verkkosivuilla. 

 

100 KUNTAA -MISSIO

Urheksen kehitysprojekti pienten kuntien tiedonhankinnan parantamiseksi, joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

100 kuntaa -missio toteutetaan pro bono -työnä osana Suomen satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Sata kuntaa saa käyttöönsä neljälle eri väestöryhmälle ja liikuntaseuroille suunnatun kyselytyökalun.

Toteutimme valtakunnallisen tiedotuksen missiosta ja kehitimme helppokäyttöisen verkkosivun kyselyiden käyttöönottoa varten. Vuoden 2017 alkuun mennessä missioon on liittynyt 13 kuntaa ympäri Suomea. 

Mission suosion ja Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi mission kestoa on jatkettu vuoden 2018 loppuun asti. 

100kuntaa.fi

 

VALO RY

Jämsän liikuntapaikkasuunnitelman tilastolliset analyysit ja haastattelut

Valo ry. toteutti Jämsän kaupungille liikuntapaikkasuunnitelman, jossa Urhes hoiti asukkaiden liikuntakyselyn, yhdistyskyselyn ja koululaiskyselyn tilastolliset analyysit. Lisäksi lähiliikuntaolosuhteista tehtiin päiväkoti- ja koulupihakohtaiset kohdekortit.

Analyysin kohteena oli yhteensä 900 jämsäläisen vastaukset kaupungin liikuntapaikkoihin liittyen.

Tiedonhankinta sisälsi myös Urheksen toteuttamat virkamiesten haastattelut, joilla syvennettiin kyselyillä hankittua informaatiota kaupungin tilanteesta.

 

STADI LUKUINA

Omakutoinen kokeilumme datan merkityksellistämisestä

Suomen liikuntatointen talousinformaation hyödyntäminen tuotti infograafit pääkaupunkiseudun liikuntapalveluiden taloudellisesta kehityksestä. Tätä ei ole kukaan tilannut, mutta se on olemassa ja olemme valmiit tekemään vastaavan uudelleen.

urhes.fi/stadi-lukuina

 

VALO RY

Lähiliikuntaolosuhdeselvityksien tiedonhankinnan tilastollinen analyysi Naantaliin ja Lietoon.

Toteutimme Valolle asukaskyselyiden, koululaiskyselyiden ja lähiliikuntapaikkaselvityksien tilastolliset analyysit. Varsinaisten raporttien lisäksi käytimme lähiliikuntapaikkojen osalta kohdekohtaisiin tuloksiin perustuvia kohdekortteja. Asiakas säästyi manuaaliselta ja aikaa vievältä työltä.

Asiakas toimitti omasta kyselystään saadun datan, jonka analysoimme ja raportoimme asiakkaan haluamassa muodossa ja aikataulussa. Kyselyaineisto analysoitiin tilastollisesti SPSS:llä. 

Tuloksena asiakkaan toiveen mukainen ja esittelyvalmis raporttipaketti.