MITÄ LIIKUNTALAKI MERKITSEE KUNNALLESI?

Liikuntalaki on puitelaki, joka ei tarkasti määrittele kunnan velvoitteita. Liikunnan aseman kunnallisena peruspalveluna halutaan kuitenkin vahvistuvan ja sen vuoksi on hyvä tutustua keskeisimpiin kunnan tehtäviin.  

 

 

 

MILLOIN LIIKUNNASTA TULI PERUSPALVELU?

Valtioneuvoston ja parinkin ministeriön julkilausumissa todetaan liikunnan olevan asukkaan perusoikeus, jolle pitää rakentaa vahvat perusteet kuntakohtaisiin strategioihin.

 

 

 

 

KOLME TÄRKEINTÄ POINTTIA. MUISTA AINAKIN NÄMÄ.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle ainakin seuraavilla tavoilla:

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

 

 

 

VELVOITE SEURATA LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava väestöryhmien hyvinvointia sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta ja raportoitava niistä kattavasti kerran valtuustokaudessa. 

Liikuntalaissa tällä tarkoitetaan asukkaiden liikunta-aktiivisuuden mittaamista.

 

 

HUOLEHDI ASUKKAIDEN OSALLISUUDESTA.

Kuntalain 22§:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä.

 

 

HARKINTAVALTA JA VASTUU PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ.

Kunnalla on oikeus päättää, miten liikuntapalvelut järjestetään. Kannattaa kuitenkin huolehtia, että virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on saatavilla riittävä tieto päätöksenteon perustaksi.

 

 

 

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN KANNATTAA VALMISTAUTUA MYÖS LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA.

Olet varmasti huomannut, että kunnallasi on hyvin vapaat kädet päättää liikuntapalveluiden laadusta ja toteuttamistavasta - nyt ja myös maakuntauudistuksen jälkeen. Tämän vuoksi ei kannata tyytyä keskinkertaisuuteen, vaan huippu-suoritukseen!

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät kriteerit, jotka vaikuttavat kunnan saamaan valtionosuuteen.

Tässä muutamia lähteitä, jotka auttavat liikkeelle kuntasi hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisessä. 

Miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa liikuntatoimeen?

Liikunta kunnan hyvinvointikertomuksessa.

Miksi liikunta on tärkeää? Mitä hyötyä siitä on?

Lukuja ja faktaa liikunnasta. 

Liikuntaneuvonta osana kunnan palveluita.

Kuinka paljon kunnat käyttävät varoja liikuntapalveluihin?

Arvio liikkumattomuuden kustannuksista kunnittain.

 

 

 

 

 

LUOTTAMUSHENKILÖN CHECKLIST