MITÄ UUDISTETTU LIIKUNTALAKI MERKITSEE KUNNILLE?

Ei lisää tehtäviä eikä lisää rahaa, mutta liikunnan aseman peruspalveluna halutaan vahvistuvan.

 
 

 

MILLOIN LIIKUNNASTA TULI PERUSPALVELU?

Valtioneuvoston ja parinkin ministeriön julkilausumissa todetaan liikunnan olevan asukkaan perusoikeus, jolle pitää rakentaa vahvat perusteet kuntakohtaisiin strategioihin.

 VELVOITE SEURATA LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava väestöryhmien hyvinvointia sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta ja raportoitava niistä kattavasti kerran valtuustokaudessa. 

Liikuntalaissa tällä tarkoitetaan liikunta-aktiivisuuden arvioimista.

 

 

 

 

HUOLEHDI ASUKKAIDEN OSALLISUUDESTA.

Kuntalain 22§:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä.

 

 

 

 

HARKINTAVALTA JA VASTUU PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ.

Kunnalla on oikeus päättää, miten liikuntapalvelut järjestetään. Kannattaa kuitenkin huolehtia, että virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on saatavilla riittävä tieto päätöksenteon perustaksi.

 

 

LUOTTAMUSHENKILÖN CHECKLIST

 

Kunnallani on voimassa oleva liikuntastrategia/-suunnitelma.
Strategian valmistelu on hyvä aloittaa jo ennen entisen umpeutumista. Jos strategia on umpeutumassa tai sitä ei ole - ota yhteyttä Urhekseen!
Kunta seuraa eri väestöryhmien liikunta-aktiivisuuden kehittymistä.
Kuntalaisten liikuntatottumukset eivät ole yhdenmukaisia. Oikeat päätökset edellyttävät oikeaa tietoa kaikkien väestöryhmien fyysisestä aktiivisuudesta.
Käytetyt menetelmät asukkaiden liikuntatottumusten tiedonhankintaan.
Tiedonhankinta on aikaavievää ja vaatii osaamista. Kunnalle kustannustehokkainta on jättää tiedonhankinta Urheksen vastuulle.
Liikuntaseurojen toimintaedellytykset ovat kunnan tiedossa.
Elinvoimainen kansalaistoiminta liikuttaa erityisesti lapsia ja nuoria. Liikuntaseurojen olosuhteilla kunta voi saavuttaa huomattavia etuja.
Luottamushenkilöillä on saatavilla riittävästi tietoa asukkaiden liikkumisesta päätöksenteon pohjaksi.
Kunnan resurssien kohdentaminen on vaikuttavinta, kun päätöksenteko perustuu tiedolla johtamiseen. Urhes hankkii sinulle todenmukaisen tiedon ja sinä voit keskittyä oikeiden päätösten tekemiseen.